Бул жерде Сиздин жарнама болушу мүмкүн! 0(707)48-14-46 whatsapp

Бул ким, ал эмне

Подписаться на эту рубрику по RSS

Сумолок

"Сумолок" - ыйык тамак. Кайнап жаткан казан түбүнө тартып кетпеси үчүн 42 таш салынган. Ал - Манас атанын чоролорунун касиеттүү сүмөлөгү. Б. а. согушкан чоролордун арбагына арналган. 61 же 63 чакмак таш салынган. Ал Муканбет пайгамбардын жашы үчүн арналган.

Кененирээк...

Нооруздагы тазалануу

Жаз жакындаганда кар алдынан шаша, жамырап чыга келген Нооруз гүлдүн өңү көк сыя сыяктанат. Бул - жаз майрамынын белгиси. Тээ, мурунку заманда да кечинде от улуу жагылып, ага баары чогулушуп, "Алас, алас, ар балээден калас!" - деп, оттон аттай, тегерете айланган.

Кененирээк...

Аалам

Жараткан "ааламды" жети кабат кылып жаратыптыр да дүйнөдө бар болууга тийиштүү бардык заттарды ошого жайгаштырыптыр. Бирок жети кабат ааламды от теңири өзү жеке ээлөөнү көздөп, улам алоолонуп жети кабат ааламды жалынга жалмата баштаптыр.

Кененирээк...

Умай эне

"Умай эне" асмандан түшкөн экен. Ал өзү менен эки нерсени: куш менен даракты ала түшкөн дешет. Ошон үчүн дайыма «чынар (жашоо)» багында куш отурат. А түгүл түрк каганы Култегиндин баш кийиминде куш бар эмеспи. «Умай эне» кыргыздардын сыйынуучу рухуна кирет. Умай эне жөнүндөгү мифтик түшүнүк адамзаттын «Энелик доору» кезинен пайда болгон.

Кененирээк...

Үн

Айланада канча түрдүү добуш бар экендигин ойлонуп көрдүң беле? Жалбырактардын шуудуру, куштардын сайраганы, суулардын шаркыраганы, кыймылдаткычтын дүрүлдөгөнү, дөңгөлөктүн кыйчылдаганы, коңгуроонунКененирээк...

Үпүп

Үп-үп деп үн салып отурган, башында желпигичтей кооз таажысы бар кушту көрдүңөр беле? Эгер көрсөңөр, ал үпүп деген куш. Ал куштардын көк карга сымалдар түркүмүнө кирет. ҮпүптүнКененирээк...