Жарамазан

Кыргыз элинде "жарамазан" айтууда жаш жигиттер түн ортолоорунда чогулуп алышып, бардыгы өгүз, эшек, ат минишип, бир ырчы-акынды ээрчишип, айылды, түндү түрө кыдырышып, көбүнчө зоор маалында, айрыкча, малдуу, оокат-кечелүү

Кененирээк...

Сумолок

"Сумолок" - ыйык тамак. Кайнап жаткан казан түбүнө тартып кетпеси үчүн 42 таш салынган. Ал - Манас атанын чоролорунун касиеттүү сүмөлөгү. Б. а. согушкан чоролордун арбагына арналган. 61 же 63 чакмак таш салынган. Ал Муканбет пайгамбардын жашы үчүн арналган.

Кененирээк...

Нооруздагы тазалануу

Жаз жакындаганда кар алдынан шаша, жамырап чыга келген Нооруз гүлдүн өңү көк сыя сыяктанат. Бул - жаз майрамынын белгиси. Тээ, мурунку заманда да кечинде от улуу жагылып, ага баары чогулушуп, "Алас, алас, ар балээден калас!" - деп, оттон аттай, тегерете айланган.

Кененирээк...

Нооруз майрамы

Кыргыздардын "Нооруз майрамы" кайсы доордон бери өткөрүлүп келгендиги тууралуу азырынча так маалымат болбосо да, кыргыздардын кем дегенде сүй сулаласы (581-618-жылдар) доорунан

Кененирээк...

Нооруз

Байыркы кыргыздарда бир жыл ичинде нечендеген майрамдарды өткөрүшкөн. Алардын көпчүлүгү Энесай доорунан бери эл арасында уланып келатат. Атактуу майрамдары "Жаз майрамы", "Күз майрамы" деп аталган.

Кененирээк...

Музыка изилдөөчүлөр жана ырлардын түрлөрү

Элдик ырлар кыргыздардын музыкалык чыгармачылыгынын басымдуу бөлүгүн түзгөн. XIX к. орус жана чет элдик окумуштуу-саясатчылар, чыгыш искусствосунун изилдөөчүлөрү (Ч. Валиханов, В. Радлов, Н. Пржевальский, Г. Алмаши, Н. Северцов, Ш. Капью ж.б.) кыргыз эли ыр чыгарууга жана ырдоого өтө жөндөмдүү экендигин белгилешкен.

Кененирээк...

Асыл мурас

Маданияттын бир асыл мурасы болгон «Музыка» деген грек сөзү кыргыздардын тил казынасына XX кылымда гана жалпы түшүнүктө колдонула баштаган. Оболку доорлордо кыргыздар азыркы түшүнүктөгү музыканы ыр, обон, күү деп сезишкен.

Кененирээк...